Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Omnipas De Lijn 65+

OKRA vernam de tariefplannen van De Lijn. We willen graag onze sterke bezorgdheid uiten in verband met volgende elementen uit de besparingsplannen van De Lijn:

Ten eerste aangaande het tarief. Het gratis abonnement Omnipas 65+ van De Lijn is heden sterk ingeburgerd en biedt heel wat ouderen een dankbaar alternatief voor de auto. Het openbaar vervoer moet daarom ook in de toekomst betaalbaar blijven. OKRA is geen voorstander van het afschaffen van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Het voorstel van tariefverhoging van 50 euro is echter voor OKRA aanvaardbaar. In alle geval, beter aanvaardbaar dan de eerder verschenen bedragen a rato van 180 euro. Echter voor OKRA is het onaanvaardbaar dat er geen uitzondering wordt voorzien voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. en dat dit aansluit bij dit nieuwe tarief, m.u.v. personen die een IGO ontvangen. OKRA staat er op dat het gratis tram- en busvervoer behouden blijft voor alle personen met verhoogde tegemoetkoming. Wij kunnen dan ook niet akkoord gaan met voorstellen waarbij personen die een laag inkomen hebben (en dit hebben bewezen voor IGO-, VT-onderzoek) mee de besparingen moeten dragen: voor hen moet het busvervoer absoluut gratis blijven.

Ten tweede lezen we dat de tariefverhoging slechts een element is in de besparingsplannen. Daarnaast zal er ook nagegaan worden welke besparingen mogelijk zijn op vlak van personeel, aanbod, haltes die zullen verdwijnen, dienstverlening…. OKRA dringt er zeer sterk op aan dat de sociale functie van het openbaar vervoer niet aangetast wordt. Aan de basismobiliteit mag volgens OKRA niet geraakt worden. We willen garanties dat het openbaar vervoer voldoende toegankelijk blijft. Op het platteland zien we steeds minder haltes en bussen. Er is een grote nood aan een afdoend openbaarvervoersnetwerk, zodat basismobiliteit voor iedere oudere gegarandeerd blijft, ook op het platteland. We vinden dan ook dat er net bijkomende inspanningen nodig zijn, zeker nu ook de tarieven verhogen.

Terug naar overzicht