Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Ouderen (in)actief?
Op 8 februari 2011 presenteert OKRA samen met onderzoekers van de K.U.Leuven en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de resultaten van het grootschalige participatie- en behoeftenonderzoek bij 55-plussers over sport en fysieke activiteit. Het is de eerste keer dat een studie van dergelijke omvang bij deze doelgroep werd uitgevoerd.

Dit onderzoek werd uitgevoerd aan het Departement Humane Kinesiologie van het K.U.Leuven. De resultaten schetsen een gedetailleerd beeld van het sport- en bewegingsprofiel van 55-plussers. Zo blijkt dat iets meer dan de helft van de senioren minstens eenmaal per jaar actief aan sport deelneemt. 41 procent van de senioren doet veel aan sport, 45 procent geeft aan nooit sport te beoefenen.

De sportdeelname is niet gelijk verdeeld. Zo zijn er relatief meer mannelijke dan vrouwelijke sportbeoefenaars en zijn oudere 55-plussers vaker inactief. Ook andere achtergrondkenmerken blijken bepalend te zijn voor de sportbeoefening, waaronder het opleidingsniveau, de beroepsstatus en de zelfervaren gezondheidstoestand.
De onderzoekers stellen vast dat er nog een groeipotentieel is wat de actieve sportdeelname bij senioren betreft. Ruim 10 procent van de sportinactieve ouderen heeft de intentie om in de toekomst aan sport te doen. Daarnaast is er een niet onbelangrijke groep van onbesliste senioren. De promotie van sport bij ouderen kan dus zijn vruchten afwerpen.

Dit onderzoek laat ook toe een aangepast sport- en bewegingsbeleid te voeren dat goed onderbouwd is. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat van een homogene doelgroep geen sprake is. Daarom is een gedifferentieerd aanbod nodig voor sportieve senioren. Een opsplitsing op basis van het ‘fysieke kapitaal’, het ‘bewegingsculturele kapitaal’ en het ‘economische kapitaal’ is nodig. Op de studiedag zullen de onderzoekers deze aanbevelingen voor het beleid verfijnen.

 

Download documenten :
PDF Resultaten van het onderzoek
Terug naar overzicht